Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung chi tiết: tại đây.