Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.
Nội dung cụ thể: tại đây.