Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020

Nhằm thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu tối đa lãng phí, đẩy lùi tham nhũng trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng kinh phí được cấp, tài sản, thời gian và nhân lực trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho toàn thể công chức, người lao động trong quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm cán bộ, công chức, người lao động có hành vi tiêu cực, lãng phí, ngày 17/6/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020.

Để thực hiện có hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Kế hoạch đề ra 05 nội dung: Tổ chức phổ biến, quán triệt, học tập Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn; tiết kiệm chi ngân sách, công khai minh bạch trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện đúng quy định trong quản lý, sử dụng trang thiết bị, tài sản công; thực hiện đúng quy định trong việc sử dụng vốn đầu tư công; thực hiện đúng quy định trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động.

Toàn bộ nội dung Kế hoạch: Tại đây.

Bùi Trang