Đắk Lắk: Điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020

Ngày 09/6/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 547/QĐ-CQLTT về việc điều chỉnh Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2020. Theo đó, Cục Quản lý thị trường điều chỉnh giảm 64 tổ chức, cá nhân được kiểm tra trên tổng số 744 tổ chức, cá nhân được kiểm tra đã được phê duyệt tại Quyết định số 1039/QĐ-CQLTT ngày 27/12/2019 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk.
Danh sách 64 tổ chức, cá nhân được kiểm tra điều chỉnh giảm (không thực hiện kiểm tra): Tại đây.
Bùi Trang